top of page

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky na této stránce platí pro nákup v internetovém obchodě www.wooly.cz od 16.09.2019.
 
Obchodní podmínky (OP) slouží k přesnějšímu vymezení a upřesnění práv a povinností prodávajícího (provozovatel eshopu) a kupujícího (spotřebitel, zákazník).
 
Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud je smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
 
Provozovatelem je Daria Rys, IČ: 07594160. Se sídlem Mezitraťová 234/3, Praha 9, PSČ: 190 00.

Definice pojmu Kupující:
Kupující-spotřebitel nebo jen spotřebitel je člověk, který mimo rámec podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pokud kupujícím je spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy, nabídkou, je umístění zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky dodavatel obratem potvrdí kupujícímu prostřednictvím informativního e-mailu na zadanou e-mailovou adresu; na vznik smlouvy toto potvrzení ale vliv nemá. Měnit nebo rušit vzniklou smlouvu, a to včetně dohodnuté ceny, lze pouze na základě dohody stran nebo zákonných důvodů.

 

Kupujícímu je umožněno před zasláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, mj. s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, které případně vznikly při zadávání údajů do objednávky. Objednávka se odesílá kupujícím prodávajícímu prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Dokončit objednávku".

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a že s těmito podmínkami souhlasí. Na tyto OP a reklamační řád je kupující dostatečně upozorněn před samotným uskutečněním objednávky a má možnost se s těmito podmínkami obeznámit.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v tom případě, že prodávající nedostal od kupujícího veškeré podklady nezbytné pro vyřízení reklamace. Prodávající má povinnost vyžádat si doplnění chybějících podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je pak od tohoto okamžiku pozastavena, a to až do dodání vyžádaných podkladů.

 

Vlastnické právo ke zboží na kupujícího přechází zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Prodávající si mj. vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo část objednávky před uzavřením kupní smlouvy, a to na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se už nevyrábí, výrazným způsobem se změnila cena od dodavatele zboží, objednané zboží dlouhodobě není k dispozici nebo nebude možné je  předat přepravci v dohodnuté lhůtě. V  případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu ona částka převedena zpět na jeho účet do 14 dní a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

Kupující má právo zrušit objednávku bez jakýchkoliv postihů, a to až do okamžiku zabalení zásilky. O zrušení je kupující povinen oznámit bez prodlení buď e-mailem, nebo telefonicky. Zrušení objednávky v tomto případě musí být písemně potvrzeno prodávajícím (přes e-mail) a může být zpoplatněno dle stavu zabalení objednávky:

 

              v případě, že objednávkauž byla vyřízena a zabalena, budou zákazníkovi účtovány náklady spojené se zabalením zásilky.

                     v případě, že objednávka už byla vyřízena a expedována, budou zákazníkovi účtovány náklady spojené se zabalením a expedováním;

              v případě, že objednávka bude zrušena před zabalením nebo expedováním, nebude účtován žádný poplatek.

CENY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Ceny zboží si zákazník může zkontrolovat u jednotlivých položek. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně všech poplatků, a kupující bude vyzván k jejímu odsouhlasení.

 

Ke každé dodávce zboží prodávající vystaví doklad o zaplacení, který na vyžádání také zašle kupujícímu společně se zbožím, případně elektronicky nebo doporučeným dopisem. 

 

Kupující si může zvolit několik způsobů zaplacení objednávky:

 1. Dobírkou

 2. PAYPAL

 3. Platba kartou

 

Dodací lhůta běží ode dne obdržení závazné objednávky, a to za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou potřebné pro včasné vyřízení dodávky.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 2-5 a nejpozději do 14 pracovních dnů. O tom, že prodávající předal zásilku k expedici zvolenému dopravci, je kupující informován e-mailem nebo prostřednictvím SMS.

Co se stane, když si nevyzvednete zboží na dobírku?

VADNÉ PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající především odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 

 •          má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a pokud chybí takové ujednání, pak že věc má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 •       se věc hodí k tomu účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obyčejně používá,

 •       věc odpovídá kvalitou nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, v případě, že kvalita nebo provedení bylo určeno dle smluveného vzorku nebo předlohy,

 •           je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 •           věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Pokud věc nemá výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud to není možné, kupující může odstoupit od smlouvy. Pokud je ale taková žádost vzhledem k povaze vady neúměrná, obzvlášť pokud vadu je možné odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci má kupující také v případě odstranitelné vady, a to pokud nemůže věc řádně užívat kvůli opakovanému výskytu vady po opravě nebo kvůli většímu počtu vad. V takovém případě má spotřebitel také právo odstoupit od smlouvy.

 

Pokud kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží v takovém případě, pokud před převzetím věci věděl, že ona věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v tom případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve zmíněné lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na e-mail prodávajícího info@wooly.cz.

 

V případě, že kupující  odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím vybraného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to učiní stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je také oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu před tím, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ale nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy předat vše, co v rámci kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. zboží bylo mezitím zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže prodávajícímu předat. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, prodávající může uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je pak povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své prokazatelně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, zejména náklady na zabalení a expedici.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 

 •       o poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 •        o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 •        o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 •        o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP). Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje svůj souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

 

Kupující by měl ve vlastním zájmu prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. Pokud zjistí poškození obalu výrobku, kupující zkontroluje stav zboží a v případě poškození vyhotoví písemný a fotografický záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez viditelného poškození. 

 

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se jen na výrobní vady. Záruční lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

 

Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku nebo v důsledku nesprávného užívání.

 

Kupující je povinen řádně udržovat zakoupené zboží. Při nesprávném postupu údržby prodejce neručí za případné škody a změny stavu produktu a  reklamovat tyto vady není možné!

 

 

Při případné reklamaci kupující kontaktuje prodejce e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží následně zašle nebo doručí ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) na reklamační oddělení provozovatele: Reklamační oddělení Mezitraťová 234/3, Praha 9, PSČ: 190 00, Česká republika.

 

Pokud reklamované zboží bude zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace by měl být doklad o zaplacení zboží a popis závady. V případě oprávněné reklamace kupující má právo na přiměřenou náhradu tohoto dopravného.

 

Kupujícímu-spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se prodávající a kupující-spotřebitel na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet den následující po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí oné lhůty se kupujícímu-spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako kdyby se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 

 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy České republiky.

 

Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem, nebo telefonicky. Pokud zboží bylo zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.

 

Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, v němž je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popř. zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

 

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s oním zpracováním.

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu vč. dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nezbytný pro doručení zboží.

 

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

Poskytnutím svého e-mailu při nákupu nebo registraci kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na svou e-mailovou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

bottom of page