top of page

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s oním zpracováním.
 
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu vč. dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nezbytný pro doručení zboží.
 
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
Poskytnutím svého e-mailu při nákupu nebo registraci kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na svou e-mailovou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

bottom of page